Najczęściej zadawane pytania

Wśród pytań, które dostajemy niemal każdego dnia, są takie, które zadają prawie wszyscy mający zamiar zdać maturę po latach od ukończenia szkoły średniej. Zebraliśmy je tutaj, żebyś nie musiał długo szukać odpowiedzi.

 


Jakie warunki muszę spełnić, by móc zdawać maturę po latach?

Musisz posiadać świadectwo ukończenia szkoły średniej. To jedyna przepustka do matury.

Po ilu latach od ukończenia szkoły średniej mogę podejść do matury?

Nie ma żadnego ograniczenia czasowego. Mogłeś skończyć szkołę średnią rok temu, 10 a nawet 40 lat temu! Chociaż zdarzają się i starsi zainteresowani maturą!

W jakiej formule będę zdawał maturę?

Od 2015 roku obowiązują dwie formuły matury: „stara” i „nowa”.
W „nowej” formule zdają osoby, które:

 • ukończyły ponadpodstawową szkołę średnią najpóźniej w 2004 roku (absolwenci liceów) lub w 2005 roku (absolwenci techników);
 • ukończyły liceum ogólnokształcące w latach 2015 – 2018 albo technikum w latach 2016 – 2018;
 • posiadają świadectwo lub inny dokument wydany za granicą i potwierdzający wykształcenie średnie;
 • po 1 września 2016 roku uzyskały lub dopiero uzyskają świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

W „starej” formule zdają osoby, które:

 • ukończyły technikum w latach 2006 – 2015;
 • ukończyły liceum ogólnokształcące w latach 2005 – 2014;
 • w roku szkolnym 2015/2016 lub wcześniej uzyskały świadectwo ukończenia LO na podstawie egzaminów eksternistycznych.

Czy jeśli nie zdam jednego, dwóch lub trzech egzaminów, to pozostałe – zdane egzaminy – również muszę zdawać od nowa?

Nie, ale na poprawę niezdanego egzaminu masz tylko 5 lat od pierwszego podejścia do matury. Jeśli nie zmieścisz się w tym czasie, musisz podchodzić do wszystkich egzaminów od nowa. Szczegółowo i na konkretnych przykładach piszę o tym TUTAJ.

Osoby dorosłe często o tym nie wiedzą i ogromnie się poświęcają, żeby przygotować się do wszystkich egzaminów. Kiedyś bowiem było tak, że jeśli komuś noga powinęła się na jednym egzaminie, całą maturę musiał zdawać do nowa. Co więcej: to że zdany egzamin jest ważny przez 5 lat, sprawia, że maturzyści po latach często rozkładają sobie zdawanie matury na dwa lata. Warto o tym pomyśleć, szczególnie w sytuacji, kiedy zdobycie świadectwa maturalnego nie jest rzeczą pilną, a innych obowiązków jest mnóstwo.

Mam już świadectwo maturalne, ale chcę zdać dodatkowe przedmioty: czy muszę zdawać całą maturę od nowa?

Nie. Jeśli masz maturę, to nikt Ci jej nie odbierze i nie nakaże Ci podchodzić do niej na nowo. Możesz jednak w DOWOLNYM czasie od otrzymania świadectwa maturalnego poprawiać wyniki egzaminów, które już zdałeś lub podchodzić do nowych egzaminów. Nie obowiązuje Cię zasada 5 lat, o której mowa wyżej. Jeśli poprawiasz wynik, ale zdobędziesz mniej punktów, niż za pierwszym razem, zawsze ważny jest wynik wyższy. Niczego więc nie ryzykujesz!

Jaki język obcy będę zdawał na maturze?

Masz do wyboru jeden spośród sześciu języków obcych: angielski, francuski, niemiecki, hiszpański, włoski lub rosyjski. Nie ma znaczenia, jakiego języka uczyłeś się w szkole lub z jakiego języka masz ocenę na świadectwie ukończenia szkoły średniej. Wybierasz ten, który najlepiej znasz i który najbardziej Ci odpowiada. Z matury nie zwalniają jednak żadne certyfikaty językowe. Więcej w temacie tego pytania piszę TUTAJ.

W jakiej szkole będę zdawał maturę?

 • osoby, które ukończyły ponadpodstawową szkołę średnią, egzaminy będą zdawać w szkole wyznaczonej przez OKE
 • osoby, które ukończyły ponadgimnazjalną szkołę średnią (i zdają starą lub nową maturę), egzaminy będą zdawać w swojej szkole lub – jeśli złożą odpowiedni wniosek i dyrektor OKE przychyli się do ich prośby – w szkole wyznaczonej przez OKE.
  Od tych zasad jest kilka wyjątków, o których piszę TUTAJ.

Czy poszczególne egzaminy zależą od siebie?

NIE. Każdy egzamin traktowany jest osobno. Żaden NIEZDANY egzamin nie przekreśla wyników innych egzaminów, można go zdać w poprawce lub w następnym roku. Jednak należy pamiętać, że nawet 100% zdobyte na egzaminie pisemnym nie oznacza zwolnienia z egzaminu ustnego. Każdy maturzysta obowiązkowo pochodzi więc do egzaminów ustnych z języka polskiego i języka obcego.

Kiedy i gdzie zapisać się na maturę?

Wszystkie osoby, które po ukończeniu dawnej ośmioletniej szkoły podstawowej kończyły szkołę średnią najpóźniej w 2004 roku (licea) lub 2005 roku (technika) deklarację przystąpienia do matury składają w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej ze względu na swoje miejsce zamieszkania (jeśli mieszkają za granicą, udają się do OKE właściwej ze względu na ostatnie miejsce zameldowania w Polsce).
Mają na to czas od września do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym planują przystąpić do matury. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły średniej. Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą.

Osoby, które ukończyły ponadgimnazjalne szkoły średnie składają deklarację przystąpienia do matury w swoich macierzystych szkołach. Mają na to czas od września roku poprzedzającego rok przystąpienia do matury, do 7 lutego roku, w którym chcą przystąpić do matury. Jeśli szkoła została zlikwidowana lub przekształcona, składają deklarację w Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej właściwej ze względu na miejsce zamieszkania. Mają na to czas od września do 31 grudnia roku poprzedzającego rok, w którym planują przystąpić do matury. Do deklaracji należy dołączyć świadectwo ukończenia szkoły średniej. Dokumenty można złożyć osobiście lub wysłać pocztą.